Ngô Phủ- Kính Chúc Tâm Từ Anh Linh Siêu Thoát

THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU

KÍNH tiễn bà TRẦN-THỊ LỤC-HÀ.

CHÚC người ca-sĩ bậc tài hoa.

TÂM tang khôn giấu hồn thơ khóc.

TỪ biểu khó che ngấn lệ nhòa.

ANH khí Chuẫn-Đề ra đón tước.

LINH hồn Tiếp-Dẫn đến mời qua.

SIÊU sinh tịnh-độ về chầu Phật,

THOÁT tục xa rời cõi giới ba.

TDT, JAN-02-14

Ngô-Phủ

Advertisements
Categories: Bài viết về Hà Thanh | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: